Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Frans Damen, Historische en Retro Bouwmaterialen, als activiteit van Bouwkundig Adviesbureau Damen BV.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van Frans Damen, Historische en Retro Bouwmaterialen. In geval van eventuele strijdigheid met voorwaarden van de koper prevaleren de bepalingen van de Frans Damen, Historische en Retro Bouwmaterialen- voorwaarden, tenzij Frans Damen de voorwaarden van de koper schriftelijk heeft erkend, met daarnaast apart uitdrukkelijke ontkenning van de toepasselijkheid van de eigen Frans Damen, Historische en Retro Bouwmaterialen- voorwaarden.
Door het sluiten van de overeenkomst met Frans Damen, Historische en Retro Bouwmaterialen (hierna te noemen: verkoper) erkent de koper met deze voorwaarden bekend te zijn en ermee in te stemmen.

Artikel 1. Aanbiedingen en bevestiging
1. Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd, op welke wijze dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2. Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door Frans Damen of een van zijn vertegenwoordigers, zijn eerst bindend na zijn schriftelijke bevestiging.
3. Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden.

Artikel 2. Prijzen
1. Alle prijzen zijn inclusief het op het moment van verkoop van toepassing zijnde BTW-tarief.
2. Indien tussen de data van de aanbieding en koop, ook indien de verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering, door oorzaken buiten verkopers macht, een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, transportkosten en dergelijke, is de verkoper bevoegd deze door te berekenen.

Artikel 3. Levertijd
1. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum.
2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren.

Artikel 4. Levering en risico
1. In alle gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper.
2. De keuze van het vervoermiddel berust bij de koper.
3. Afhaal van materialen kan alleen plaatsvinden in overleg tussen de koper en verkoper.
4. Zaken gelden als geleverd op het moment dat de verkoper aan koper meldt dat de zaken voor verzending gereed zijn.

Artikel 5. Emballage en verpakking
1. Noodzakelijk emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van de verkoper.

Artikel 6. Hoedanigheid en keuring
1. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets is overeengekomen, kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
2. De koper heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren.
3. Aan de bezwaren wegens gebrek in de hoedanigheid der goederen -zoals kwaliteit of afmetingen- kan de koper slechts aanspraken jegens de verkoper ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits de koper het bestaan van zulke bezwaren meldt:
gebreken dienen binnen acht dagen na constatering schriftelijk ter kennis van de verkoper te worden gebracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde danwel herlevering van de goederen, voor zover de verkoper in staat is om soortgelijke goederen te leveren.
2. Verwerking door de koper of derden van de geleverde goederen brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid aan de zijde van de verkoper vervalt.
3. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens de verkoper doen gelden.
4. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van onjuiste opslag, verwerking, gebruik of toepassing van de geleverde zaken.
5. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten, e.d.
Evenmin is de verkoper aansprakelijk voor de kosten, schade en interessen die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van Frans Damen, Historische en Retro Bouwmaterialen.

Artikel 8. Garantie
1. Op historische en gebruikte retro bouwmaterialen kan geen garantie gegeven worden. De verkoper heeft eventueel wel de mogelijkheid verkochte materialen, in onbeschadigde staat, binnen dertig dagen terug te nemen tegen verkoopprijs, verminderd met 10 procent (administratiekosten). Materialen, gekocht als gevolg van een specifieke zoekopdracht, zijn hiervan uitgesloten.
2. De garantietermijn met betrekking tot nieuwe retro bouwmaterialen beloopt twaalf maanden, ingaande de dag van levering aan de koper.
3. Buiten de garantie vallen in ieder geval: gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig gebruik, normale slijtage, reparatie of andere werkzaamheden verricht door derden en/of koper of gebruik voor andere dan normale doeleinden.

Artikel 9. Retourzendingen
1. Retourzendingen kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de verkoper worden aanvaard en geven de koper nimmer recht op korting, verrekening, ontbinding of opschorting van de betalingsverplichtingen.

Artikel 10. Overmacht
1. Indien de verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht danwel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat de verkoper hierdoor schadeplichtig zal zijn.
2. Als overmacht zullen gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen, alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper totdat de koper zijn verplichtingen uit alle door de verkoper aan de koper krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken heeft voldaan, hieronder mede begrepen de vorderingen uit overeenkomsten waarbij naast levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden zijn bedongen alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
2. Koper verplicht zich jegens verkoper om tot zekerheid van betaling van al hetgeen verkoper op koper uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft op eerste verzoek aan verkoper naar diens oordeel genoegzame zekerheid te stellen.

Artikel 12. Betaling en zekerheidstelling
1. Betalingen door koper dienen vooraf te geschieden á contant ofwel op een door verkoper aan te wijzen bankrekening.
2. Bij niet tijdige betaling door koper is de verkoper gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging alle leveranties op te schorten.

Artikel 13. Toepasselijk recht
1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht, waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
2. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, voorzieningen in kort geding daaronder begrepen, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van de koper, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan verkoper, en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.


Deze voorwaarden zijn op 10 februari 2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 09068261.

Op verzoek wordt door Frans Damen, Historische en Retro Bouwmaterialen aan belanghebbenden een exemplaar kosteloos toegezonden.


Arnhem, 18 februari 2005

Bouwkundig Adviesbureau Damen BV